कशाला ??

असं सोडून जायचंच होतं तर 
माझ्या आयुष्यात आलासच कशाला??
असं सुंदर स्वप्न दाखवायचं होतं 
तर स्वप्नं दाखवलस तरी कशाला??
असा हात हातात धरून कायम सोडूनच दयायचाच होता
तर हात हातात घेतलासच तरी कशाला ???
तुला दिलेले गुलाबाचे फुल पायाखाली तुडवायचेच  होते 
तर माझ्या कडून त्याचा स्वीकार केलासच तरी कशाला ??
तुझं प्रेम नव्हतंच माझ्या वर तर प्रेमाच्या चार भाषा 
शिकवल्यास तरी कशाला??
असं शेवट पर्यंत डोळ्यात अश्रू  दयायचेच होते तर
आनंदी क्षण दाखवलेस तरी कशाला ????
आयुष्य भर साथ देईन तुला असं वचन देऊन परत माघार 
घेतलीसच कशाला ??
माझं मन असं दुखवायचंच होतं तर जुळवलस तरी कशाला ??
तू मला विसरून गेलास मग मी तुला आठवू तरी कशाला ???
                                                                                             प्रिती रोकडे .................

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

आम्हीं जगभर