Athavan

Bolg lihanayacha ha maza palihach pratyana mala tar kasa lihayacha he he mahit navate thanx to Vini(Piyu Pari) me aj kahi tare likhan karu shakatoy..............
Mala kahi lihata yet nahi pan me maza pahila premacha anubhav sangnar aahe pratyana karnar aahe god manun ghya.........
Roj sakali Punayatel Stadium var cricket khayalo jayacho gele 7 varsha roj khayalocho. sakali cricket nanter college parat cricket hyach dinkram hota............
Cricket is my first love ha,
asach feburary month madhe amacha sirankade ek sweet ani sunder Mulgi tich lahan bhavala ghaun club join karayanasathi ghaun aali.Sir navate ni most sinior mahnun me enquiry ghatile tyacha nav hote Manas ani tyacha Manasi.........
club joined zala sagale zala te roj tyala ghaun stadium var aiche pavilion madhe basayache ani me nahami prayamene Net practice karayacho pavilion pasun net kahi lamb navate te mazakade baghatye as maze mitra mala sangayach pan me kharach laksha kadhich nahi dila pan halu halu amhi bolu lagalo bhatu lagalo amachayat khup Maitre vadu lagale
teva tyane just 12th exam dile hote ani result pan chan lagala hota me khup pratyane karun tila maza colg madhe Diploma la admission ghaun dila aata kya roj bhatu lagalo bolo lagalo.doghanmade kadhi prem zala konalach kalale nahi doghe khup kalagi karu lagalo ekmaikanbaddal ..
me tila 4yrs senior hoto maza colg sampale tare amhi roj bhatayacho me Mit colg madhe job lagalo punha me khup pratyana karun tila mazach colg madhe admission ghaun dila.We are most happy couple ever......
me tyacha shivay ani te mazashivay rahu shakat nahi...............
Pan amacha premala konache najar lagile kya mahit tila mazabaddal koni kahi tare sangitale tya nanter te mazashe bolanach band zale me khup pratyana kele tishe bolayanacha pan kahi upyog nahi zala aata te mazasamor roj astate pan me nahi bolu shakat................

ani me tila visaru pan nahi shakat..
aata parayant me he konalach kahi sangitale navate pan 1st time me he sagyalana sangatoy .....................

मूळ लेखन : अलोक औंधकर


2 comments:

देवनागरीला काय हरकत आहे?
 
अर्जुनशी सहमत....
 

Post a Comment

Powered by Blogger.

आम्हीं जगभर